Správy:

 • 1
 • 2
 • 3

Menu – objednávkový systém hromadného stravovania

 

je určený pre závodné stravovanie klasickou formou, t.j., stravník si objednáva a odoberá stravu na termináli a platí za odobranú stravu v momente objednávky pomocou identifikačnej karty, zrážkou z jeho účtu, prípadne zrážkou zo mzdy na konci obdobia. Systém Vám v krátkom čase umožní dosiahnuť výborné výsledky a výrazne uľahčí prácu. Zároveň poskytuje veľké množstvo funkcií a prehľadov, ktoré pomôžu splniť celú škálu požiadaviek a potrieb užívateľa systému.

 

MENU – objednávkový systém

 

pracuje v grafickom prostredí OS MS WINDOWS 95/98/Me/2000/NT/XP. Vďaka optimalizácii na výkon a 32 bitovej architektúre dokáže efektívne využívať všetky výhody operačného systému. Systém je dodávaný len ako plne sieťová verzia. MENU – objednávkový systém hromadného stravovaniaje založený na vysoko výkonnej databáze architektúry Klient - Server, ktorá umožňuje rýchly prístup k dátam, okamžité vyhľadávanie a veľkú bezpečnosť údajov v prípade havárie počítačovej siete. Užívateľská obsluha systému je veľmi jednoduchá – daná grafickým prostredím MS Windows

 

MENU – objednávkový systém

 

bol vyvinutý vlastným tímom programátorov, preto je možné základnú verziu rozšíriť a doplniť o funkcie a služby tak, aby systém čo najviac vyhovoval požiadavkám užívateľa.Z rôznych jazykových verzií sú na našom trhu dostupné verzie SK a CZ. Programové produkty od spoločnosti Arkos sú dodávané modulárne, preto sadajú jednoduchým spôsobom kombinovať a boli vyvíjané tak, aby spolupráca medzi jednotlivými stavebnými kameňmi Vášho systému  bola čo najhladšia a najspoľahlivejšia. Reaguje na požiadavky efektívnej organizácie závodného stravovania, skladby sortimentu poskytovanej stravy, výberu a chuti stravníkov. Sledovanie materiálových a surovinových tokov je hračkou. Objednávanie jedál môže byť priamo zviazané s obchodným systémom L.E.A. a skladovými zásobami.

 

MENU – objednávkový systém

 

umožňuje jednoduchú tvorbu cenníkov jedál a doplnkového tovaru, databázy sortimentu jedál, jedálneho lístka na niekoľko týždňov vopred, zaraďovanie stravníkov do organizačnej štruktúry. Samozrejmosťou je definícia organizačnej štruktúry na tri úrovne, zaraďovanie stravníkov do rôznych skupín, definovať skupinám prístupy na dni a časy, prístupy na jedálne a jedlá, prístupy na snímače kariet, počty dotácií na deň a mesiac, platnosť nastavení v rozsahu od – do, definovať sviatky a voľné dni,  podporuje vytváranie vlastnej databázy sortimentu jedál a jedálnych lístkov, prepojenie na normovanie, ako aj import databáz stravníkov z iných systémov, dynamické nastavovanie pravidiel pre objednávanie a výdaj stravy.

  

Pre pracovníkov obsluhy sú pripravené funkcie pre 

 • Tvorba cenníkov
 • Tvorba databázy sortimentu jedál s prepojením na receptúry a normovanie
 • Definície jedální a výdajní
 • Definície skupín jedál a ich členenie na druhy
 • Definícia snímačov identifikačných kariet
 • Definícia objednávacích a výdajových pravidiel
 • Zaraďovanie stravníkov
 • Narábanie s účtami stravníkov
 • Prehľady pohybov na účtoch stravníkov
 • Prehľady čerpania účtov
 • Podklady pre fakturáciu
 • Štatistické prehľady

 

MENU – objednávkový systém

 

má k dispozícii  viacero pohľadov na položky, ktoré boli spracované systémom. Štatistické prehľady je možné spracovať v ľubovoľnom okamihu práce. Vzniknuté zostavy môžete filtrovať, tlačiť, prezerať na obrazovke, spočítavať podľa nastavených filtrov, prípadne exportovať údaje do formátu MS Excel. Do formátu MS Excel ako aj do textového tvaru je možné exportovať väčšinu súborov databázy. Pre podporu kancelárskych prác sú k dispozícii rôzne druhy tlače (tlač obálok, etikiet,......). Aby sme uľahčili prácu ekonómov, je aplikované prepojenie na systém mzdovej agendy prenosom dát. Prenos dát do mzdových systémov je riešiteľný individuálne podľa požiadavky.

 

MENU – objednávkový systém

 

zaručuje prácu v reálnom čase, umožňuje odsledovať všetky pohyby. V prípade potreby máte možnosť nazrieť do súboru Pomoc, ktorý je prístupný v každom okamihu práce. Pre jednoduchosť obsluhy je umožnené dynamické nastavovanie vlastností systému pre jednotlivých užívateľov. Pod dynamickým nastavením rozumieme, že každé nastavenia má okamžitú odozvu v práci všetkých modulov objednávkového systému.

 

 

MENU – objednávkový systém

 

využíva pre prácu s databázou systém, ktorý umožňuje rýchle vyhľadávanie podľa ľubovoľného kritéria, zrýchlené vyhľadávanie materiálov zadávaním čísiel alebo písmen bez nutnosti príkazu na vyhľadávanie. Systém je prepojiteľný na obchodný systém L.E.A. a tak umožňuje využívať normovanie na základe objednávok z jedálnych lístkov, definovania receptúr a automatického a lebo ručného odpisovania zo skladu.

 

MENU – objednávkový systém

 

sa skladá z troch základných častí:

 

 • Správa systému
 • Riadenie snímačov
 • Informačný terminál

 

Správa systému 

 

slúži na spracovanie všetkých funkcií objednávkového systému. Pomocou správy systému je možné spracovať všetky funkcie popísané v predchádzjúcom texte. Teda od zaradenia stravníka do systému, cez nastavenie vlastností systému, kontrolu systému až po výstupné prehľady a zostavy.

 

Riadenie snímačov 

 

je samostatný modul, ktorý zabezpečuje riadenie snímačov identifikačných kariet v reálnom čase. Riadenie snímačov je konfigurovateľné podľa potrieb užívateľa a  zahrňuje v sebe viacero funkcií, ktoré môžu snímače kariet vykonávať:

 

 • Rýchle objednávanie
 • Objednávanie voľbou jedla
 • Objednávanie voľbou dňa a jedla
 • Výdaj stravy
 • Informácia o objednávke
 • Rušenie objednávok

  

Modul riadenia snímačov pracuje nezávisle na správe systému, len na základe pravidiel definovaných správou. Funkcie snímačov, ktoré sú modulom riadené sú definované z časti správou systému a z časti je ich možné modifikovať priamo v nastavení modulu. Modul umožňuje pripojiť niekoľko variant snímačov a zobrazovacích zariadení pre výdaj stravy. V reálnom čase je možné sledovanie vyťaženosti komunikačnej linky. Prenos medzi snímačmi je zabezpečený komunikáciou po linke RS 485 alebo RS 232C. Pre bezchybný a bezpečný beh programu je modul chránený špeciálnym programom, ktorý stráži jeho činnosť a v prípade akejkoľvek poruchy zabezpečí jeho ukončenie a následné automatické reštartovanie. Modul ochrany Guardian je dodávaný automaticky s modulom riadenia snímačov.

 

Informačný terminál

 

je modul objednávkového systému, ktorý umožňuje veľmi komfortným spôsobom prezerať stravníkovi jeho objednávky, objednávať na viacero dní vopred, rušiť objednávky, vkladať svoje objednávky do burzy, prípadne vybrať si objednávku z burzy. Informačný terminál môže byť vybavený dotykovou obrazovkou (Touch screen) a vtedy je komfort obsluhy maximálny. Informačný terminál je možné používať v ľubovoľnom bode stravovacieho systému a samozrejme i niekoľko informačných terminálov v systéme.

 

 

MENU – objednávkový systém

 

môže pripojiť aj POS pokladnicu, ktorá umožní využívať výhody systému pri predaji za hotové a na kredit. POS pokladnica umožní predaj doplnkového sortimentu ale je možné ju použiť aj pre výdaj objednanej stravy spolu s tlačou potvrdenky o odobranej strave. Výhodné pri prevádzkách, kde nie je možné inštalovať výdajový snímač s display-om. Počet pokladníc pripojených k systému závisí len od počtu klientských licencií. POS pokladnica má všetky funkcie štandardnej pokladnice a navyše je ju možné priamo prepojiť na systém skladového hospodárstva, čím je sledovanie toku materiálov a tovarov vo Vašej firme hračkou. Každý pokladničný blok, ktorý vznikne na pokladnici je archivovaný a ku každému bločku je priradená výdajka tovaru zo skladu. 

 

POS pokladnica  systému Menu a Konto je kreditná a hotovostná pokladňa, ktorá eviduje všetky pohyby, ktoré sú spojené s predajom jedál a tovaru. Cez pokladňu je každý stravník identifikovaný svojou identifikačnou kartou a na základe nastavenia systému je mu vypočítaná cena stravy, podľa toho, či má alebo nemá nárok na dotáciu zamestnávateľa. Zároveň sa kontroluje stav jeho účtu a na každom potvrdení o výdaji stravy je aktuálny zostatok účtu stravníka. Cenník tovarov a jedál je variabilný a nie je obmedzený počtom položiek. K predaju doplnkového sortimentu, ako sú nápoje, šaláty, cukrovinky je možné využiť snímač čiarového kódu. Ceny jedál pre závodné stravovanie môžu byť definované pre každú skupinu stravníkov samostatne. Pokladňa podporuje dvanásť typov pokladničných tlačiarní, niekoľko typov zákazníckych display-ov, ovláda elektronickú zásuvku na peniaze, čítačku identifikačných kariet. Karty môžu byť magnetické, chipové alebo bez-dotykové. Pre vysokonáročných zákazníkov je možné pripojiť k pokladnici dotykovú obrazovku a celú prácu pokladne ovládať dotykom prsta na obrazovke. Pre potreby obsluhy sú pripravené pomocné funkcie:

 

 • Prezeranie cenníkov
 • Prezeranie skladu
 • Vyhľadávanie v cenníku
 • Práca s databázou stravníkov
 • Stav zásob
 • Dodacie listy
 • Kalendár
 • Kalkulátor s páskou
 • Prehľad predaného tovaru
 • Tlač kontrolnej pásky
 • Zobrazenie stavu objednanej a nevydanej stravy podľa jedálneho lístka
image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...